LA ASOCIACIÓN

ESTATUTS ASSOCIACIÓ D´AMICS I DE VEÍNS DE LLAFRANC

CAPITOL I

La denominació, els fins i el domicili
Article 1.

ASSOCIACIÓ D’AMICS I DE VEÏNS DE LLAFRANC regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
Article 2.

Els fins de l´associació son:
a) Vetllar per la neteja, i adequació d’edificis, carrers, places, patis i/o qualsevol element arquitectònic de Llafranc.
b) Conservar les obres, que realitzin tant entitats com particulars, així com actuar davant els organismes competents quan calgui preservar els valors artístics i paisatgístics.
c) Estimular els veïns i amics per a les millores ornamentals florals de balcons, finestres, patis, etc...
d) Interessar prop dels òrgans competents la bona marxa de la vigilància i de la seguretat.
e) Col•laborar i ajudar de manera efectiva a l’establiment de les normatives i les solucions dels problemes que crea el trànsit de vehicles a la zona.
f) Intervenir vora els plans d’ordenació urbana.
g) Instar la celebració d’activitats culturals i esportives dins la zona, en atenció al seu interès turístic, cultural i paisatgístic.
h) Vetllar per la neteja i higiene dels carrers, places i platges, engegant campanyes de promoció.
i) Vetllar, administrar i gestionar l’ordenació del sector nàutic de la platja, com també de les embarcacions col•locades en boies sobre la mar, d’acord amb l’autorització concedida a l’associació per part de les autoritats competents, sempre assegurant la zona exclusiva per als banyistes.
j) Canalitzar i promocionar per tots els mitjans, el turisme, assessorant els organismes competents dels afers que siguin d’interès per una major atracció de gent cap aquest indret.
k) Establir un sòlid lligam d´unió entre l’associació, els ciutadans i l’administració.
l) Vetllar per la conservació de la moral i els bons costums.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3.

El domicili de l’associació s’estableix a Palafrugell, i radica al carrer Torres i Jonama núm. 57.
El domicili social assenyala l’àmbit d´activitat principal de l´entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica ( local, estatal o internacional ) resultarà igualment identificativa de l’àmbit territorial.
Així l’àmbit d’actuació s’estén principalment dins la zona de Llafranc, declarada oficialment, paisatge pintoresc ( de caire nacional, número inventari DO843P (8), declarat el dia 15 de setembre de 1972 ).

CAPÍTOL II

Els membres de l´associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4.
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats
Pel que fa a les persones físiques, aquestes cal que tinguin capacitat d’obrar.
Han de presentar una sol•licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.
Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.
També pot haver-hi socis d’honor i protectors.
Serà soci d’honor aquella persona a qui l’Assemblea General confereixi aquesta distinció. Aquest membre estarà exempt del pagament de quotes, però tindrà els mateixos drets que els membres de l’associació.
Serà soci protector aquella persona que desinteressadament doni suport amb la seva aportació, al funcionament normal de l’associació.

Article 5.

Per a la identificació dels seus associats, l’entitat pot proveir els seus membres d’un carnet o qualsevol altre distintiu acordat per la Junta Directiva.

Article 6.

Son drets dels membres de l’Associació:
1.- Assistir amb veu i vot a les reunions de l´Assemblea General.
2.- Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3.- Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4.- Intervenir en el govern i en les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d´acord amb les normes legals i estatutàries.
5.- Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6.- Sol•licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
7.- Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8.- Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
9.- Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10.- Formar part dels grups de treball.
11.- Posseir un exemplar dels estatuts.
12.- Consultar els llibres de l’associació.

Article 7.

Son deures dels membres de l’associació:
1.- Comprometre´s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2.- Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
3.- Complir la resta d´obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 8.

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
1.- Que ho decideixi la persona interessada, mitjançant comunicació per escrit de la seva decisió a la Junta Directiva.
2.- No satisfer les quotes fixades.
3.- No complir les obligacions estatutàries.

CAPÍTOL III

L´Assemblea General

Article 9.

1- L’Assemblea és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2.- Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
3.- Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 10.

L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l’associació.
e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se´n.
f) Sol•licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol•licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 11.

1.- L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre juliol i setembre, ambdós inclusivament.
2.- L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol•liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol•licitud.

Article 12.

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un correu electrònic o escrit adreçat a l’adreça electrònica o domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 13.

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. Un mínim no superior al 10% dels associats pot sol•licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i si ja s'ha convocat l'Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol•licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicant en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 14.

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

Capítol IV

La Junta Directiva

Article 15.

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i un màxim de sis vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. Per ser elegible caldrà que els membres de la Junta Directiva tinguin una antiguitat mínima com a soci de:
* Pel càrrec de President, una antiguitat mínima de sis anys.
* Pel càrrec de Vice-president, una antiguitat mínima de quatre anys.
* Pel càrrec de tresorer i secretari, una antiguitat mínima de dos anys.
* Pel càrrec de vocal, una antiguitat mínima d’un any.
4. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.
5. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 16.

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
d) separació acordada per l’assemblea general
f) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’art. 14 dels estatuts
e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 17.

1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 18.

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol•licita més del 50% dels membres que la componen.

Article 19.

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

Article 20.

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 21.

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V

El president i el vicepresidents

Article 22.

1. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI

El tresorer i el secretari

Article 23.

El tresorer té com a funcions:
a) la custòdia i el control dels recursos de l'associació
b) l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes
c) Portar el llibre de caixa i tots els documents que tinguin relació amb l’estat econòmic de l’Associació
d) Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 24.

El secretari té les funcions següents:
a) Preparar la relació d’afers que hagin de constar i servir al President per formar l’ordre del dia de cada convocatòria i vetllar perquè aquesta es reparteixi amb suficient antelació a al reunió.
b) Assistir amb veu i vot a totes les reunions
c) Redactar l’acta de totes les reunions que celebri l’associació, la Junta o les comissions de treball, a les quals assisteixi com a fedatari
d) Llegir al començament de cada reunió l’acta de la precedent, i un cop aprovada, transcriure-la al llibre d’actes corresponent
e) Redactar i publicar els extractes dels acords
f) Vetllar sobre la legalitat dels actes i acords que es puguin adoptar
g) Informar a les reunions dels aspectes legals dels afers que ho requereixin
h) Custodiar els llibres d’actes a les reunions i les resolucions del President
i) Certificar tots els actes o resolucions escrites del President i dels acords de l’Assemblea General, Junta Directiva o comissions, així com dels llibres i la documentació
j) Assistir a tots els actes oficials de l’Associació
k) Acompanyar el President a tots els actes de signatura d’escriptures i documents d’importància, i quan aquest ho requereixi a les visites de les autoritats
l) Redactar cada any una memòria de les activitats de l’associació
m) Dirigir els serveis d’oficines i personal si n’hi ha
n) Coordinar l’activitat de les comissions i grups de treball
o) Portar el llibre de registre de socis

Article 25.

Els vocals assistiran a les Juntes, votaran els acords, exerciran els càrrecs assignats i desenvoluparan la missió que se’ls encomani.

Capítol VII

Les comissions o grups de treball
Article 26.
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII

El règim econòmic

Article 27.

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 28.

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 29.

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 30.

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 31.

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX

Règim disciplinari

Article 32.

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol•licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol X

La dissolució

Article 33.

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 34.

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor de la preservació i conservació de Llafranc.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

DILIGÈNCIA D’APROBACIÓ
Aquests Estatuts han estat aprovats per l’Assemblea General celebrada a Llafranc, el dia 2 d’agost de 2014.

El/la secretari/ària: Fc.Xavier Dominguez Resa
Vist i plau El/la president/a : German Asensio Aracil